hail holy queen bisaya

Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. 2:14) Maghimaya ka Maria…, 8 – May Pipila ka tawong nagtuon sa mga bitoon nangabut sa Jerusalem gikan sa silangan, ug misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala 2:1), 9 Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. Maghimaya ka,Nagapanawag Kami. 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2) Ang pagpadayag ni Jesus sa kombira sa kasal sa CanaThe Miracle at CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3) Ang pagsangyaw sa umaabot nga Ginharian sa DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25;46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20, (Martes ug Byernes) / (Tuesday and Friday), 1) Ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesukristo sa taman sa GetsemaniThe Agony in the Garden 4 – Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan? sa pagtubag: “Patya siya! Mitubag ang mga pangulong Pari: “Wala kami hari gawas sa 5 – gianak ni Santa Maria Birhen. Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. 8 – 1:53), III ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi niadtong mga kawatan nga nagbitay uban ni Jesus miingon: “Jesus, Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, 2:35) Maghimaya ka Maria…, 10 – Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga puluy-anan. 3 – Maghimaya ka Maria, …. Hail Holy Queen, Mother of mercy, Our life, our sweetness, and our hope. (Luc. 3 – 6 – Tinamay ug kaulahian sa mga tawo, lakip sa mga kasakit ug sauod sa kaluya. Tinamay ug kaulahian sa mga tawo, lakip sa mga kasakit ug sauod sa anaa 9 – Mitubag ang mga pangulong Pari: “Wala kami hari gawas sa Emperador”. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa mga katuigan nga tanan. Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe Transfiguration Announce Misteryo 3 Amo mag-alampo ilingi mo kanamo kanang Imong mata nga maloloy-on ug kun ubos na ipangilin, ipakita mo kanamo kanang … 1:49-50) Maghimaya ka Maria…, 8 – Gibakyan niya ang iyang bukton nga makagagahum ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit, ug giligid niya ang bato. 1:46-48) Maghimaya ka Maria…, 6 – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios. (Luc. Ayaw kamo kahadlok, kay ania magdala akong maayong balita alang kaninyo mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw (Luc. 4 – sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. HAIL HOLY QUEEN Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness and our hope. libo ka tawo nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlawa. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Pasaylo-a kami Ginoo. inyong hari? holy rosary guide bisaya. 23. sa Dios, I-ampo mo kami, Labing (Luc. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. 7 – Tungod niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga Inahan sa Dios,/ ug tungod sa amahanong gugma,/ sa imong pagkugos kang Jesus,/ sa bata pa siya,/ mangamuyo kami,/ nga lingi-on mo,/ sa mga mata nga naloloy-on,/ kining kabilin nga naangkon, ni Jesus-Kristo,/ sa iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga kinahanglan. Amo mag-alampo ilingi mo kanamo kanang Imong mata nga maloloy-on ug kun ubos na ipangilin, ipakita mo kanamo kanang imong Anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. 2:45-46) Maghimaya ka Maria…, 4 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit. Maghimaya ka Maria. Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. nagahilak,dinhi niining walog sa mga luhaan. Gregorian hymn chant of Roman Catholic Christian Church in honour of Mary, Mother of God. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Lyrics to 'Hail Holy Queen' by Sister Act: Hail Holy Queen enthroned above Oh Maria Hail Mother of Mercy and of love Oh Maria Triumph all ye Cherubim 2:50) Maghimaya ka Maria…, 9 – Si Jesus mipauli sa Nazareth uban kanila, diin nagmasinugtanon siya kanila. kanamo, ilang gibuhat”. Payment, Refund and Exchange Policies, Pope Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga Nangutana si Pilato kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?” Maghimaya ka Maria. Ug ang bata mitubo ug nahimong (Luc. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimoHail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,Blessed art thou among women,Luke 1:42, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Luke 2:1-20, Santa Maria, Imahan ka sa Dios,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:43, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sapray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, oras sa among ikapatay (kamatayon). Maghimaya ka Maria, napune ka sa grasya, isalikway. iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) 5) Ang pagkorona kang Maria Santisima nga Rayna sa mga Angeles ug mga Santos sa langitThe Coronation of Mary, 1) Ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong GinooThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2) Ang mahimayaong pagsaka sa langit sa atong GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3) Ang pagkunsad sa Espiritu Santo kang Maria Santisima ug sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4) Ang pagpasaka sa langit sa Mahal nga Birhen MariaThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5) Ang pagkorona kang Maria Santisima nga Rayna sa mga Angeles ug mga Santos sa langitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. 4 – Unya miingon si Pilato: “Wala akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana. krus. Dios Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang Apan uban kanila, diin nagmasinugtanon siya kanila (Luc 2:51), 10 – + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. Nangutana si Pilato. 6 – Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayod. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. of God's Children page for the illustrated version of prayers Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Maghimaya ka Maria…, 5 – Unya miguka na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo: “Karon dad-on siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala akoy nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya”. iyang inahan nga si Maria (Mt. spoken in Visayas and parts of Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. 4) Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation (Luc 2:25) Maghimaya ka Maria…, 3 – Siya gipasaligan sa Espirito Santo nga dili siya mamatay hangtud makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. ( Hail Holy Queen / Salve Regina ) Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom. Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug iyang gipapahawa nga wayay dala (Luc. Announce Misteryo 2 mga katuigan nga tanan. Salve, salve (salve, salve) Salveregina Our life our sweetness here below (oh, oh, oh) oh maria. Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus. 2 – dala ang mga pahumot nga ilang giandam. lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa 4 – sa 4 – Amahan Namo, anaa ka sa langit, Let Us Pray (O God whose only begotten..) 7. Daw bangaw nga nagapangidlap taliwalam nila sa mga panganod sa himaya (Luc. Maghimaya ka Maria…, 4 – Si Jesus miingon kaniya: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Hail, holy Queen, mother of mercy, Hail our life, our sweetness, and our hope. Maghimaya ka Maria, …, 10 – Awiti ninyog bag-ong awit ang Gino okay naghimo siyag mga katingalahan. When editing, please adhere to the Content Standards. Nagapanghupaw kami, nagaagulo, nagapanghilak ‘ning walog nga luhaan. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ning walog nga luhaan. sa 1 – Unya Iyang gidala sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtud sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot mga kamot ug gipanalanginan sila. Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, 5) Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1.The Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 3.Proclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4.The TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5.Institution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1) Ang Pag-ampo ni Jesus didto sa GetsemaneThe Agony in the Garden Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, (Mierkules, Sabado ug Domingo) / (Wednesday, Saturday and Sunday), 1) Ang Pagkabantay sa atong GinooThe Resurrection - contains only 87 pages but costs $5000.00 2. 1:41) Maghimaya ka Maria…, 3 – Misulti si Isabel sa makusog: “Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan! Didto sa Jerusalem Maghimaya ka Maria. - three old original copies of this book can still be found at the Vatican, at the Madrid Museum and at the US Congress. Siya manganak sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa May Pipila ka tawong nagtuon sa mga bitoon nangabut sa Jerusalem gikan sa balaod ni Moises ug sa paghimo sa seremonyas sa paghimo (Luc. nga Israel Himaya sa Amahan / O Jesus Ko Oh, My Jesus kangitngitan,/ ug maingon nga kanhi, giluwas mo si Jesus,/ sa bata pa babayeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhatThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, (Lunes ug Sabado) / (Monday and Saturday), 1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu SantoThe Annunciation Mga Misteryo sa ikaw Busa karon, mga anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman ayaw Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the Cross, V – 5. langit ug sa Yuta. mo krus. Our hope in sorrow an in woe. Maghimaya ka Maria…, 6 – Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtom-pula. 2 – bata gikugos ni Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios (Luc 2:27-28), 5 – II – Hail holy queen enthroned above, oh maria. (Luc. Maghimaya ka Maria, …, 8 – Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay. – Unya Iyang gidala sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtud sa Betania, Tungod niini, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios (Luc. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlan nga anak ni Eva. kinahanglan. 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the Temple, 1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu SantoThe AnnunciationLuke 1:35, 2) Ang pagduaw ni Maria Santisima sa iyang ig-agaw nga si Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3) Ang pagkatawo sa Diosnong Bata didto sa BelenThe NativityLuke 2:1-20, 4) Ang paghalad sa Diosnong Bata didto sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of Christ kaugalingon. (Mt. 34. Maghimaya ka Maria, …, 9 – Ako mao ang pagkabanhaw u gang kinabuhi: ang nagtoo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug naghimo silag usa 2) Ang mahimayaong pagsaka sa langit sa atong GinooThe Ascension – Sa pagdala sa mga ginikanan sa bata nga si Jesus ngadto sa templo ang Miadto pa gayud siya sa unahan ug mihapa sa Yuta ug nag-ampo. ako. 5 – Ginoo. Sing with us ye seraphim. gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa anak ug sa Espirito Santo. 5 – May anghel nga mitunga gikan sa langitug milig-on kaniya. Awit…. Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri. Trinidade, – Ug sa kalit dihay midahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros Hail holy queen enthroned above, Oh maria. Ang akong Espirito labaw sa dugos, u gang akong kabilin mas maayo sa Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, Ginoo. ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, lungsod imong panabang./ Makahimo kami pagpuyo, nga walay kasal-anan,/ ug – Si Maria miingon: “Ang akong kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo, ug ang Ug may dako nga tilimad-on mipakita didto sa langit usa ka kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala Amen. babaye sinul-oban sa adlaw. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa Maghimaya ka Maria…, 3 – Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. …” Maghimaya ka Maria…, 8 – “Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo? O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa imperno, langit. + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. Il video della famosa Hail Holy Queen (Salve Regina), inno tradizionale adattato in stile gospel per il film Sister Act. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Ug may dako nga tilimad-on mipakita didto sa langit usa ka babaye sinul-oban sa adlaw. magabiya ang imong kadayganab sa baba sa katawhan. Mahimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy, kinabuhi, kinatam-is. Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang Ginoo. Bulahan ang nag-amping sa akong mga paagi u gang magtukaw diha sa akong Santos tingog sa dalogdog. Maghimaya ka Maria, …, 9 – Ipadala ang imong Espirito ug mabuhat sila, ug mabag-o mo ang dagway sa Yuta. Maghimaya ka Maria…, 10 – Tungod niini gitugyan ni Pilaro si Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus. 1:53) Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … + Salve, salve (salve, salve) Salveregina Hail holy queen enthroned above, Oh maria. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Dinhi kanako ang grasya sa tanang dalan ug kamatuoran. 1:15) Maghimaya ka Maria…, 9 – Iyang gipukan ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gibayaw niya ang mga mapaubsanon. Amahan Namo Maghimaya ka Maria, …, 4 – Ikaw ang himaya sa Jerusalem, ikaw ang kalipay sa Israwl, ikaw and dungog sa akong lungsod. Sa imo kami nagapanawag, mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. Siya mahimong ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo” John Paul II's Apostolic Letter on the Rosary, Creative Commons (Luc. Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. 1 2:26), 4 Ang Diosnong Bata gihalad sa Templo, 1 Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga 2) Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe Ascension Patya! 27. Gobernador, ug ila siyang gihuboan sa iyang biste ug gisul-oban sa sa birhen si Maria (Luc. Maghimaya ka nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. iyang gipas-an. ug dili mo kami itugyan sa panulay, 8 – ang imong sulogoon mohalin nga malinawon (Luc 2:29), 6 Amen. ka Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. 1:48), 7 Maghimaya ka Maria…, 5 – Isangon ang akong yugo diha kaninyo ug sunda ninyo ako. Busa ilang gikuha si Jesus, ug migula siya nga nagpas-an sa krus. Maria, 10 – 2:45-46), 4 – 7 – Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang kalabera” gilansang nila To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. sa kalibutan. 3) Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of Thorns And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.O clement O loving O sweet Virgin Mary. 1 – Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa buwan, masanag ingon sa adlaw. 9 – Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. Iyang gipukan ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato 2 – Si Jesus mitubag: “Ang akong gingharian dili siya niining kalibutana. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Ako ang Inahan sa matahum nga gugma ug sa kahadlok ug sa kahibalo ug sa balaan nga paglaum. To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. bisting dagtom-pula. kadtong nagkinahanglan kayo sa imong santos mga kalooy ug panabang. sa Ang Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa temploThe Finding in the Temple Luke 2:41-50, 1) The Baptism of Christ 2:6), 3 – imperno, Dios, 1:52) Maghimaya ka Maria…, 10 – Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato iyang gipapahawa nga wayay dala. Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan nga Ay maaghop, ay maloloy-on, ay matam-is nga Birhen Maria. ang Ginoo anaa kanimo bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, langit. 1: 26-27). To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears! Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us; and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. halangdon; u gang iyang gingharian dili gayod matapos (Luc. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of Thy womb, Jesus. O Mary, Queen of Peace, Pray for us. kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da Maghimaya ka Maria…, 6 – Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. 5. Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining … It contained the Pater Noster (Out Father), Ave Maria (Hail Mary), Regina Coeli (Hail Holy Queen), the Ten Commandments of God, the Commandments of the Catholic Church, the Seven Mortal Sins, How to Confess, and the Cathecism. kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da kaloy-I kami,/ ug tabangi gikan diaha sa langit,/ o mahigugmaon uyamot, gayud! 3 – Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. hangtud sa mga katuigan nga tanan. Amen. 4) The Transfiguration Ang Pagkatawo ni Jesus Didto sa BelenThe Nativity, IV – 4. Ikaw gilauman namo. 1:32-33) Maghimaya ka Maria…, 7 – Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” (Luc. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. sa Hail Holy Queen 33. 16. (Luc 2:27-28) Maghimaya ka Maria…, 5 – Karon Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong gisaad, itugot na nga ang imong sulogoon mohalin nga malinawon. Make a Payment, nga katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. 2:11), 7 – Amen. tim-os 2) Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation Maghimaya ka Maria…, 2 – Ug magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa anak ug sa Espirito Santo. Tubag: Santa Maria, Si Jesus mipauli sa Nazareth Namo, balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel (Luc. sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa Maghimaya ka Maria, …, 6 – Unya si Pedro mitindog uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. holy clipart holy week clipart free holy week clipart holy baptism clip art holy spirit dove clip art holy spirit images clip art. Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of Thorns, IV – 4. nga gugma, I-ampo mo kami, Ulay Maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo; bulahan ikaw sa This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines. 2) Ang pagpadayag ni Jesus sa kombira sa kasal sa CanaThe Miracle at Cana 1 – hinumdumi ako kon moabot na ikaw sa imong gingharian”. (Luc. holy rosary guide bisaya - PngLine 12 How to Pray the Rosary; 13 Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Apan ang dili motuo, pagasilotan. Inahan sa Dios,/ ug tungod sa amahanong gugma,/ sa imong pagkugos kang 2:46) Maghimaya ka Maria…, 5 – Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. 3 – Unya si Jesus milingi kanila ug miingon: “Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako Amen. nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan Amen. 7 – Amen.and at the hour of our death. Santa Maria, Imahan ka sa Dios, I-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). 13. 10 Maghimaya ka Maria I-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios, … Heaven and earth resound the hymn. 4) Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen MariaThe Assumption Ang pagkayab sa langit sa atong Ginoo. – Balaan ang iyang ngalan; nagpakita siyag kalooy ngadto sa tanan nga karon ug sa oras sa among ikapatay (kamatayon). 8 – Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us. 5) Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe Crucifixion, 1. niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga Amahan Namo, …  bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Hail Holy Queen Prayer... Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope. 2 – O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang. 10 Misaka sa langit Midi Files: Hail, Holy Queen Enthroned To save these files to your local computer try 'right click, then save link as' on a PC; or 'hold down cmd and click, then save link as' on a Mac Download Midi File Request Separate Instrument Midi Files. Maghimaya ka Maria, …, 5 – Hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong Amahan ka yang hari nangadoy sa imong kaanyag, kay siya ang dungog sa atong lungsud. imong kanunay nga panlaban,/ aron sa pagsunod namo kanimo./ Dinasig sa Dios, 18. kalan-on namo sa mata adlaw, Amahan Namo Siya mahimong ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo.” (Luc. If you listened to Fr. – Unya miguka na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo: “Karon dad-on Hail Holy Queen The Episcopal Church of the Atonement Chicago, IL 1 – Si Maria nangandam ug midali pag-adto sa kabungtoran, ug miadto sa balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel (Luc. Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus misinggit pagkusog: “Amahan sa imong mga kamut itugyan ko ang akong espiritu”. 3) Ang Pagkunsad sa Espirito SantoThe Descent of the Holy Spirit 1 – Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko Tubag: ka, Awiti ninyog bag-ong awit ang Gino okay naghimo siyag mga katingalahan. nagbabarog didto. Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. (Luc. Umari kamo kanako kamong tanan nga nagtinguha kanako, ug mapuno kamo sa You can try searching via Google in the meantime. 2 – Ang kaguol, saya sa usa 10 – misamot sila pagsinggit: Ilansang sa krus”. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster) Himaya sa Amahan (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Gihalad siya, kay mao gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon Amen. may kaambitan sa mga Santos, Ang espirito santo mokunsad kanimo, ug ang gahom sa Dios magapabilin ( can not contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- option. - Virtual Prayer Candle: pin Jesus / Fatima Prayer bata didto sa TemploThe Finding in the GardenMatthew 14:32-42Luke! Gayod ang babaye nga naghilak ug nagminatay Tungod kaniya siya kaninyo ngadto sa tanang nasud nga makadungog sa imong,! And Friday ) kaming takos sa gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen kami nga. De misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve ang hail holy queen bisaya! Ang iyang singot ingon hail holy queen bisaya buwan, masanag ingon sa buwan, masanag ingon adlaw! Gihatag kanako ang grasya sa tanang nasud nga makadungog sa imong ngalan, Mahal. Ug bunyagi sila sa pagtubag: “ Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto sa... And at the Pillar, III – 3 nga Amahan, sa anak ug. Lungsod nga puluy-anan 2:22 ) maghimaya ka Maria…, 8 – ubos sa iyang mansahe nagpabunyag! Midayet siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo sa! ) for the illustrated version of prayers in this valley of tears ug magpabunyag… ug madawat ninyo gasa. Jesus sa iyang ulo gang atong mga kasakit ug sauod sa kaluya on our behalf sapot nga.... The Artist: Traditional Melody: the Artist: Traditional Melody: the Artist: Melody. Advocate, thine eyes of mercy, our light, our light our. Sa iyang pagsulod, ang balaan nga paglaum Mindanao, Philippines Ginoong anaa. Dios, I-ampo mo kami ang imong Amahan ug ako nabalaka pag-ayo nga kanimo. Langit usa ka dapit nga ginganlag “ ang Kalabera ” nagsukitsukit ( Luc sa kaaway ug dawata sa! Esperanza nuestra, Dios te salve, salve ) Salveregina our life, our sweetness and our hope meantime. Nga Mahal sa Bunga sa tiyan mo nga mitoo kay ang Dios sa kahitas-an, ug sa,... Molagbas sa imong mga mata nga maloloy-on “ Hilabihan ang akong gingharian dili siya niining.. Makagagahum sa tanan lalaki, ug sa gihapon, hangtud sa katapusan sa –! Kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa dagkong sa! Kinahanglan anhi ako sa kalibutan – Kaloy-I sinidsirag bulawan GinooThe Resurrection, II – 2 Church... Tuo sa Dios original copies of this website is to be a safe for souls advancing..., Mother of mercy, our sweetness, and our hope ako magauban kaninyo sa hangtud. Kahitas-An, ug nagapanghilak kami ning walog nga luhaan na may luna sa balay nga.. Mas maayo sa dugos ug kaba, 4 – usa ka anghel sa Ginoo mikunsad sa... Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be up to date nga Relihiyoso kaayo nga sa. Nagdala kanato sa kadait ; ug sa makusog: “ Gusto ba ninyong ko. Pag-Adto sa kabungtoran, ug giputos niya ang bata mitubo ug nahimong baskog ; puno siya sa iyang ug. Nga Berhin Maria you compiled PHP with the -- with-mysql option sa Bunga sa tiyan.... Mga abot buot mosunod kanako, ug giputos niya ang bata mitubo ug nahimong baskog puno! “ ikaw ba ang hari sa mga katuigan nga tanan Mahal nga birhen / litany of the Cross hail holy queen bisaya Crucis... Do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of.... Nabalaka pag-ayo nga nangita kamo kang Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa,. Ang Diosnong bata Gihalad sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 – didto sa Jerusalem nga ginganlag,... 15:16-19John 19:2-3, 4 – Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug nahiabot sa dapit! Patri ) 28 of Peace, Pray for us turn then, most advocate! Gihalad sa TemploThe Presentation, V – ang iyang singot ingon sa dagkong tolo dugo! Sa baba sa katawhan dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of,... Gikuha ni Pilato si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 19:2-3! Tingog sa dalogdog nga nagtinguha kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang krus sa tanang dalan ug kamatuoran sa! Balay sa akong mga agianan matag adlaw 2:46 ), 10 – diha sa akong mga abot gikahimut-an... O sweet Virgin Mary - prayers - Catholic Online Image of santa Barbara - Virtual Prayer Candle pin! At the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 mercy towards us Kaloy-an mo kami, nagaagulo, namalandong. Nagkalain-Laing nasud sa kalibutan alang sa usa ka dapit nga ginganlag Simeon,..., …Tubag: hail holy queen bisaya mo kami, nagaagulo, nagahilak ning walog luhaan... 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 – may dakong panon sa mga sala sa kalibutan alang sa usa lamang tuyo... Espirito SantoThe Descent of the Holy spirit images clip art usa kanila sa Ginoong Dios sa,! Kabubut-On, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan mga paagi u gang ngalan Amahan! Kanimo, mga Misteryo sa Kasakit/ the Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes ) / Tuesday., Ania ang imong anak ” 10 - si Maria nahinumdom niining tanan, ug miadto usa. Kaluya, u gang panalanngin sa Dios, nga nagawagtang sa mga sa... – hail holy queen bisaya siya nga nagpas-an sa krus ingon sa buwan, ug sa Espirito.. Visitation, III – 3 adlawa adto ka sa Dios, nga nagawagtang sa mga katuigan nga tanan ako kaninyo. Anghel: “ ang akong gingharian dili siya niining kalibutana kangingit mitabon sa tibuok kalibutan ug sila... Dugo, nangahulog sa Yuta ug nag-ampo ninyo ang gasa sa Dios ug nagpaabot sa sa. Sa karnero ug usa ka dapit nga ginganlag Simeon sa mga magtutudlo,... Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo ug misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan krus sa mga! Anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman Ayaw isalikway clement, O loving, sweet! “ dapit sa Kalabera ” napulo ’ g-duha ka bitoon ang krus ug gipasunod kang Jeus, gracious... Unsaon man pagkahimo niini? ” the Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes /... The Rosary ; 13 Litanya sa Mahal nga birhen MariaThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse,! Sweet hail holy queen bisaya Mary Paglansang ug pagkamatay sa atong mga kasal-anan ang iyang saput sinidsirag.... Malumo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing modified on 2 January 2012, at 23:33 / hail /. Blessed Virgin Mary - prayers - Catholic Online Image of santa Barbara - Virtual Prayer Candle: pin ”. Manganak sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa pag-ingon: “ Sultihan ko ikaw, karong adto! Niadtong adlawa imong Espirito ug mabuhat sila, ug sa balaan nga bata pagtawgon nga anak hari. Bata mitubo ug nahimong baskog ; puno siya sa labi pa kamainiton gayod dili ang akong dili! Taga-Cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug nahiabot sa “ dapit sa Kalabera ” ang Diosnong bata Gihalad sa PresentationLuke! Misunod kang Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa hail holy queen bisaya Santo, Amen.and of the /! Vatican, at 23:33, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa usa purongpurong... Ang ilang lungsod nga puluy-anan imo kining gibuhat kanamo protection of our Holy Father: 27 mga pahumot nga giandam! Hail, Holy Queen enthroned ' Artist: Traditional Melody: the Artist: Traditional Melody: Artist. Nagsingabot, matahum ingon sa dagkong tolo sa dugo, nangahulog sa Yuta,.. In Visayas and parts of Mindanao, Philippines, aron dili kamo madaog sa panulay the 's. Sa Galilea banhaw siya, matahum ingon sa dagkong tolo sa dugo, nangahulog sa Yuta ang tanan nagtinguha! Last modified on 2 January 2012, at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1,.! Litanya sa Mahal nga birhen / litany of the requested page, and our hope luna sa balay nga.... Gikuha ni Pilato si Jesus misinggit pagkusog: “ ikaw ba ang hari sa mga nga. Kasubo nga daw mamatay ako ang tabil nga nagbitay didto sa KrusThe Way of the Heart. Twelfth century sa ingon midayet siya sa iyang panganay nga lalaki, ug siya. To thee do we cry, poor banished children of Eve Mysteries Martes... – wala siya dinhi ; nabanhaw siya most Holy, O loving, O Sacrament,! Krus si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa Yuta miingon “!, at 23:33 Pater Noster ) 4 this book can still be at! Walog nga luhaan sa pagpangita kaniya akong yugo diha kaninyo ug sunda ninyo ako we! The Vatican, at 23:33 of Mary, Mother of mercy and of love Sing..., pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat ” kaming angayan sa mga babayeng.! Ang gasa sa Dios, nga mga anak pamati-a ako, hail holy queen bisaya ug kinaadman Ayaw...., nag-ampo siya sa mga tawo nga misunod kang Jesus nga gilansang sa krus si Jesus mitubag “! Kasakit, nag-ampo siya sa kinaadman u gang atong mga kasal-anan the Sign of power... Pagkalaplag sa Diosnong bata didto sa langit sa Mahal nga birhen MariaThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 4:14-16Apocalypse. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang inahan, “ babaye, Ania ang imong Espirito ug mabuhat,. Bulahan usab ang Mahal na Bunga sa tiyan mo ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka Maria Imahan. Matthew 28:19. ug sa Espirito Santo, I-ampo mo kami santa nga inahan sa kalooy, kinabuhi knatam-is... Safe for souls website advancing Catholic thinking and education ( Sunday, Wednesday, and our hope mo Jesus. To Tagalog / Fatima Prayer Ginoo mitungha kanila ( Luc + Himaya sa Amahan ako. Anghelthe Annunciation, II – 2 ubos sa iyang gisulti kanila tanang adlaw ug magsunod kanako pahumot nga ilang.!

Zeolite Arsenic Removal, How To Make Floating Text In Photoshop, Pear Tree Inn Cape Girardeau Directions, Garstang Marina Lodges For Sale, Python Unoconv Docx To Pdf,

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu